fbpx

Obchodní podmínky

Vážení klienti a příznivci realit a investování, 

na našem webu www.vipinvestor.cz Vám tradičně nabízíme možnost zúčastnit se živého setkání investorů – „VIP víkendové setkání investorů“, resp. i jen sobotní části této akce (Konference realitních investorů), a to i v balíčku se záznamem setkání anebo si pořídit záznam z již proběhlého dřívějšího setkání. Na této stránce najdete shrnuté všechny důležité právní informace týkající se jejich objednávání a nákupu akcí a záznamů i vlastní realizace akcí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na webu. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s VOP a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení. 

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti? 

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy. Podrobnosti v článku II. VOP.
 • Možnosti platby za produkty– kdy a jakým způsobem se objednané produkty platí, je uvedeno v článku III.
 • Dodací podmínky – v článku IV. zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání produktů a realizaci setkání. 
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u našich produktů, zjistíte v článku VI.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě produkty reklamovat, v článku VII. najdete podrobný popis, jak postupovat.

Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH: 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV. DODACÍ PODMÍNKY

V. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

IX. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web:

Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.vipinvestor.cz. Nabídkou je pak nabídka produktů na kterékoli podstránce/sekci Webu.

2. Produkty:

Jedná se o živé setkání včetně ubytování, občerstvení, networkingu a dalších aktivit a o videozáznamy z přednášek v rámci setkání (takové videozáznamy spadají pod pojem „digitální obsah“, a proto v textu těchto VOP o nich budeme psát jako o „Digitálních produktech“). Pokud bude v textu VOP uvedeno jen „Produkty“, myslí se tím jak živá setkání (dále jen „Setkání“), tak Digitální produkty.

3. Prodávající: 

Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené na Webu. Prodávající je: 

    REALITNÍ SHAKER VIP s.r.o.

    IČ: 07806621

    DIČ: CZ07806621

    Sídlo: Heranova 1212, 562 06 Ústí nad Orlicí

    E-mail: prihlasky@realitnishaker.cz

    Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 43151.

Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

4. Kupující: 

    Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím Webu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek). 

5. Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů.  

6. Smlouva:

    Na prodej Produktů je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva (v dalším textu jen jako „Smlouva“). Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím rozhraní Webu je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na Webu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. 

7. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme rozhraní Webu. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

8. Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

9. Závaznost VOP: 

    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Pokud by bylo jiné ujednání ve Smlouvě a jiné ve VOP, má přednost ujednání ve Smlouvě.

10. Rozhodné právní předpisy:

    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes rozhraní Webu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

2. Popis Produktů:

     Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránku jednotlivého Produktu, se Vám zobrazí podrobný popis, program, resp. obsah, délka trvání, resp. u Setkání i datum konání a u jednotlivých balíčků popis toho, co vše zahrnují (tj. i ubytování, občerstvení) a pro kolik osob a na jakou dobu. U záznamu přednášek je uvedena i doba, na jakou jsou poskytnuty. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

    Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. Objednání Produktů:

    Pro objednání Produktů přes Web slouží objednávkový formulář. Objednání probíhá tak, že kliknete na tlačítko „Koupit“ a otevře se Vám objednávkový formulář. Do formuláře vyplníte povinné údaje (jsou označené hvězdičkou): jméno, příjmení, e-mail, volitelně pak i adresu, telefon, firmu, popř. IČ, DIČ, a vyberete způsob platby (podrobnosti k platbám viz níže). Na konci objednávkového formuláře potvrdíte svůj souhlas s těmito VOP. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ pod objednávkovým formulářem. 

4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

    O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy). Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i faktura. 

5. Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena: 

    Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Objednáváte-li videozáznam, je uvedeno, na jakou dobu za tuto cenu jej budete mít k dispozici. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu v prvotním popisu uvedena cena bez daně z přidané hodnoty a v objednávkovém formuláři pak vidíte i částku daně z přidané hodnoty a částku celkovou (včetně DPH), tj. tu, kterou hradíte. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně Produktů není s ohledem na jejich charakter připočítáváno žádné dopravné nebo jiné další platby. Cena uvedená přímo v objednávkovém formuláři (tj. vidíte ji a máte možnost zkontrolovat předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou výslednou, nic dalšího nehradíte. 

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená na Webu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Dodání Produktu až po zaplacení:

    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U Setkání je nezbytné, aby byla cena uhrazena nejpozději den před jejich konáním. 

4. Možnosti úhrady kupní ceny: 

 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě v podobě elektronicky vystavené faktury obdržíte v e-mailu, nedohodneme-li se výslovně na jiné formě a předání faktury.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu The Pay. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., IČ: 28135261, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
ThePay.cz, s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách

5. Splatnost kupní ceny: 

    Kupní cena Produktů je při platbě přes platební bránu splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb. Při platbě běžným bankovním převodem je splatnost uvedena na faktuře. Současně je u Setkání cena splatná nejpozději den před jejich konáním.  Upozorňujeme, že v případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. 

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ:

A.1. Způsob dodání:

    Při koupi Digitálních produktů Vám budou bezprostředně po úhradě objednávky (resp. v případě platby běžným bankovním převodem do 3 pracovních dnů po úhradě) na Váš e-mail zadaný v objednávce zaslány přístupové údaje do členské sekce, kde budete mít přístup k videozáznamu a případným dalším materiálům. 

A.2. Dodací lhůta:

   Digitální produkty jsou způsobem popsaným v předchozím odstavci dodány během několika minut po uskutečnění on-line platby kupní ceny, resp. do 3 pracovních dnů po připsání platby běžným převodem na náš bankovní účet. 

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): U Produktů tyto náklady nevznikají. 

A.4. Vzdělávací materiály: I pro Digitální produkty platí ustanovení odst. B.3. těchto VOP.

B. DODACÍ PODMÍNKY SETKÁNÍ:

B.1. Způsob dodání:

    Setkání bude dodáno (realizováno) dle podmínek uvedených v popisu na Webu. Kupující (případně náhradník) má právo absolvovat Setkání za podmínky řádné úhrady celé sjednané ceny. Jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osoby přednášejících, čas nebo místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsme povinni Vás jako Kupujícího o tom předem bez odkladu vyrozumět. Závazky mezi Vámi jako Kupujícím a námi Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel Setkání. Setkání se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců námi případně stanovený. Vyhrazujeme si právo zrušení Setkání při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. Za vyšší moc se pro tyto účely považují i omezení a zákazy konání živých akcí stanovená platnými právními předpisy nebo orgány veřejné správy v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat a s každým individuálně dohodneme, zda počká na náhradní termín (a zaplacená cena se převede na úhradu v takovém náhradním termínu) anebo si zvolí možnost vrácení zaplacené ceny. 

B.2. Možnost účasti náhradníka:

    Na Setkání je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se nemůže Kupující zúčastnit (totéž platí i pro ostatní účastníky, kterým Kupující Smlouvou sjednal účast). Pro náhradníka platí ustanovení těchto VOP ohledně účasti na Setkání. Kupující se zavazuje náhradníka s těmito pravidly seznámit.

B.3. Vzdělávací materiály a informace:

    Veškeré informace a jakékoliv písemné (tj. tištěné i elektronické) podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky a metody předávané přednášejícími na Setkání jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. 

B.4. Odpovědnost v průběhu Setkání:

    Kupující je v celém průběhu semináře za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. přednášejících je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání Setkání.

B.5. Možnost vyloučit Kupujícího z účasti na Setkání:

    Kupující jsou povinni při účasti na Setkání nenarušovat jeho průběh. My nebo přednášející jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah Setkání, ostatní Kupující či přednášející anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky přednášejících či ostatních účastníků Setkání). V případě vyloučení Kupujícího z účasti nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

B.6. Storno podmínky:

    Zrušení z důvodů na naší straně: V případě, že by Setkání bylo zrušeno z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní Setkání nebo jiný Produkt dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako jste ji uhradili, pokud se nedohodneme na jiném způsobu vrácení (např. na Vámi sdělený číslo bankovní účet).

    Zrušení z důvodů na straně Kupujícího: Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na Setkání zrušit (stornovat). V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 30 dní před zahájením Setkání, bude Vám vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení 29 až 14 dní před zahájením Vám bude vráceno 60 % zaplacené ceny a 40 % je storno poplatek. V případě zrušení 13 až 6 dní před zahájením Vám bude vráceno 40 % zaplacené ceny a 60 % je storno poplatek. V případě zrušení 5 a méně dní před zahájením Setkání činí storno poplatek 100 % a nic z uhrazené ceny se nevrací.

V případě, že jste Smlouvu uzavřeli na balíček Setkání se záznamem, domluvíme se individuálně, zda si v případě storna účasti budete přát samostatně záznam a pokud ano, domluvíme se v takovém případě individuálně na ceně a storno poplatek se bude týkat pouze účasti na Setkání.

V. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST, ZÁKAZ ZNEUŽITÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ

1. Pokud jste si zakoupili Digitální obsah, zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu na Váš e-mail přístupové údaje do členské sekce, ve které je na Digitální obsah zpřístupněn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrát jeho obsah a dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přístup do členské sekce je zřizován výhradně pro Vás, jako Kupujícího. Přístup slouží pouze k tomu, abyste si sami mohli, a to i opakovaně obsah prohlédnout (tj. zpravidla shlédnout záznam živého vysílání nebo Setkání). Neslouží ovšem k tomu, abyste obsah zpřístupňovali dalším osobám. Zavazujete se, že obsah jiným osobám nezpřístupníte ani předáním přístupových údajů, ani jiným způsobem. V případě porušení této povinnosti jste povinni zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, za každé porušení této povinnosti. Sjednáváme tímto, že porušením této povinnosti je i situace, kdy je tentýž obsah sledován v míře převyšující trojnásobně průměrnou sledovanost nebo opakovaně k němu přistupováno z různých IP adres a zařízení, nebude-li z Vaší strany dostatečně vysvětlen takový přístup výhradně Vás jako Kupujícího. V případě porušení této povinnosti jsme rovněž oprávněni Vám po zjištění takového porušení znepřístupnit členskou sekci. 

2. Produkty (přednášky) jsou vytvořeny a poskytovány s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe našich i přednášejících. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani přednášející odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků nebo výnosů na základě Produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. 

3. Autorská práva – Digitální produkty, obsah přednášek:

     Veškeré naše Produkty a obsah přednášek jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. V průběhu přednášek nelze bez našeho předchozího souhlasu nahrávat záznamy (video ani audio). Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou (resp. u záznamu na dobu předem stanovenou v popisu), počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely (jiné než výnos z vlastního majetku). 

    Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy bez udání důvodů:

    Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní, přičemž tato lhůta začíná běžet od dne uzavření Smlouvy a jde-li o dodávku zboží, pak od převzetí zboží. V našem případě o dodávku zboží nejde, proto se uplatní lhůta 14 dní od uzavření Smlouvy. To ovšem jen v případě, že v konkrétních případech (podrobnosti níže ve VOP) není odstoupení od Smlouvy vyloučeno. 

2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálních produktů:

    Protože Digitální produkty nedodáváme na hmotném nosiči a současně je na základě Vaší objednávky dodáváme s Vaším předchozím výslovným souhlasem často před uplynutím obecné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tímto si dovolujeme sdělit, že u těchto Produktů v souladu s § 1837 písm. l) NOZ nemá ani Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy

3. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Setkání:

    Vzhledem k tomu, že jde o tzv. smlouvu o využití volného času poskytovanou v určeném termínu, není možné dle § 1837 písm. j) NOZ od Smlouvy odstoupit. Uplatní se zde storno podmínky (čl. IV. odst. B.6. těchto VOP).

4. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy: 

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, resp. u Smlouvy na živý seminář, Setkání, nejpozději den před jeho konáním, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

    Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: 

    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ

2. Vady, za které neseme odpovědnost:

    Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Digitální produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že byl vadný již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí (nejde-li o záznam zakoupený na kratší dobu, v takovém případě se záruka vztahuje jen na danou dobu). Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má Produkt při převzetí. Neneseme odpovědnost za vady způsobené užíváním v rozporu s běžnými obecně známými pravidly. Vadou u Digitálních produktů v praxi může být zejména nedodání funkčních přístupových údajů, nefunkčnost členské sekce, resp. zakoupeného obsahu. U Setkání odpovídáme za jejich poskytnutí v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy.

3. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat? 

A. Pokud jste Spotřebitel: 

 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) ⇒ nárok na bezplatné odstranění vady.
 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat ⇒ nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Jde o vadu neodstranitelnou ⇒ nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 • Není-li možné dodání nového Produktu namísto původního vadného nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže ⇒ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

B. Pokud nejste Spotřebitel: 

    Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Produkt nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady,
 • dodání nového Produktu bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neodstraníme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží: 

 • pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili, 
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání Produktu, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje, resp. odkaz k Digitálnímu Produktu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam.

    Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. 

      Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. 

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace. 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu prihlasky@realitnishaker.cz 

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2022.

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy. 

Přečtěte si také Zásady ochrany osobních údajů.

Nákupní košík
Přejít nahoru