Obchodní podmínky

REALITNÍ SHAKER VIP s.r.o.
se sídlem: Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 562 06
identifikační číslo:7806621
Společnost s ručením omezeným zapsaná od 16. 1. 2019 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C43151.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) právnické osoby REALITNÍ SHAKER VIP s.r.o., se sídlem Heranova 1212 Ústí nad Orlicí 562 06, identifikační číslo: 7806621, podnikající na základě oprávnění vydaného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C43151 dne 16. 1. 2019 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.VIPinvestor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího poskytnout Kupujícímu ve smluveném termínu seminář na smluvené téma a závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

2.2. Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva je uzavřena až okamžikem připsání úhrady ceny za danou službu na účet Prodávajícího.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží či službách, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny zboží či služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Objednání zboží či služby probíhá na základě rezervačního formuláře umístěného na webové stránce pod tlačítkem „Rezervovat“. Kupující po stisknutí tohoto tlačítka vyplní rezervační formulář, jehož odesláním informuje Prodávajícího o svém zájmu o dané zboží či službu (dále jen „Objednávka“).

2.5. Rezervační formulář obsahuje zejména tyto informace:

2.5.1. osobní údaje (jméno, příjmení, adresa), emailovou kontaktní adresu a telefon Kupujícího

2.5.2. Rovněž je třeba, aby Kupující před odesláním Objednávky souhlasil se zněním těchto všeobecných Obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného souhlasného pole.

2.6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

2.7. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „rezervovat“, popřípadě „koupit“. Tato Objednávka je zatím nezávazná.

2.8. Po odeslání Objednávky přes tlačítko „koupit“ bude Kupující přesměrován na platební bránu, kde si bude moci vybrat způsob platby. Pokud Kupující odešle Objednávku přes tlačítko „rezervovat“, zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v registračním formuláři (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) nabídku dané služby, v níž bude vyspecifikováno zejména téma semináře, čas a město konání semináře a dále rovněž cenu za absolvování semináře a způsob platby (dále jen „Nabídka“).

2.9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za zboží či službu na účet Prodávajícího. Platbu je třeba provést nejpozději den před konáním semináře, a to jedním ze způsobů specifikovaných v čl. 3.3. těchto Obchodních podmínek. 

2.10. Při rezervaci na webové stránce a při objednávání zboží či služby je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za zboží či služby je uvedena na webovém rozhraní obchodu a je splatná minimálně jeden den před plněním služby.

3.2. Cenu zboží či služby a případné další náklady spojené s danou službou dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu na účet vedený u FIO banky s číslem účtu 2501567055/2010;

– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

– bezhotovostně platební kartou;

– v hotovosti k rukám Prodávajícího na základě daňového dokladu.

3.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Na vyžádání vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY

4.1. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy za níže uvedených podmínek, a to tím způsobem, že odstoupení odešle v elektronické formě Prodávajícímu na elektronickou adresu investice@realitnishaker.cz. Okamžikem stornování zájmu se považuje okamžik doručení e-mailu na e-mail Prodávajícího.

4.2. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže již služba proběhla (tedy jestliže již absolvoval seminář).

4.3. Je-li ze strany Kupujícího stornován zájem o službu absolvování semináře po uzavření Kupní smlouvy, postupuje se podle následujících stornovacích podmínek:

4.3.1. Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Kupní smlouvy do 30 dnů před dnem konání semináře, bude Kupujícímu vráceno 100% ceny za absolvování semináře.

4.3.2. Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Kupní smlouvy v rozmezí 29-14 dnů před dnem konání semináře, bude Kupujícímu vráceno 60% ceny za absolvování semináře.

4.3.3. Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Kupní smlouvy v rozmezí 13-6 dnů před dnem konání semináře, bude Kupujícímu vráceno 40% ceny za absolvování semináře.

4.3.4. Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě kratší než 5 dnů před dnem konání semináře, nebude Kupujícímu vrácena cena za absolvování semináře.

4.4. Za službu, kterou Kupující neabsolvoval, ačkoliv na ni byl řádně přes rezervační formulář přihlášen a byla uzavřena Kupní smlouva o jejím absolvování, se Kupujícímu cena za službu nevrací.

4.5. V závažných případech může Kupující za sebe na danou službu (tedy seminář) vyslat náhradníka, o čemž musí informovat Prodávajícího nejpozději den před zahájením daného semináře.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Pořizování zvukových, obrazových či obrazově-zvukových záznamů Kupujícím je výslovně zakázáno, nesjednají-li Kupující s Prodávajícím jinak. Zároveň však Kupující uděluje svůj souhlas s pořizováním zvukových, obrazových či obrazově-zvukových záznamů Prodávajícím a s následným použitím těchto záznamů při propagaci činnosti projektu Realitní Shaker, právnické osoby REALITNÍ SHAKER EDU s.r.o., REALITNÍ SHAKER VIP s.r.o. a REALITNÍ SHAKER s.r.o. a také fyzických osob Nely Kubasové či Ivany Birtové.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny termínu nebo místa konání semináře, což je povinen sdělit Kupujícímu nejpozději 2 dny před zahájením semináře. V případě takové změny je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že se neuplatní stornovací podmínky v článku 4 těchto Obchodních podmínek a Prodávající vrátí Kupujícímu celou cenu služby.

5.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: investice@realitnishaker.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

5.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.7. Webová stránka a veškerá její náplň je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem Prodávajícího. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této webové stránky (texty, obrázky, popisy, parametry, návody, videa, audiovizuální průvodci ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Prodávajícího.

5.8. Veškeré informace publikované na těchto webových stránkách jsou nezávazné informace obecné povahy. Představují doporučení, která mnohdy vycházejí z vlastní zkušenosti Prodávajícího. Prodávající se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Z obsahu těchto stránek, poskytováním služeb (zejména seminářů) a ze zasílaných newsletterů nevzniká Prodávajícímu žádný závazek v souvislosti s uvedeným obsahem. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy obsahu bez předchozího upozornění. Prodávající nenese vůči Kupujícímu a jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, ani za následky ušlého zisku a dalších nákladů, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím služby Prodávajícího, ani prostřednictvím provozované webové stránky.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Kupující souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Ze zasílání těchto sdělení se může Kupující kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu přímo v těchto sděleních. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci a při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 6.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou – rezervací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.3. Při odeslání rezervace účastníci potvrzují, že jim je znám obsah těchto všeobecných Obchodních podmínek, že si je přečetli, že jejich obsahu rozumí a že proti nim nemají žádné výhrady.

7.4. Kupní smlouva – rezervace včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování je totožná s adresou v úvodním ustanovení.

V Ústí nad Orlicí dne 5. 2. 2019