fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.vipinvestor.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb.  o zpracování osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

REALITNÍ SHAKER VIP s.r.o.

    IČ:                                        07806621

    DIČ:                                     CZ07806621

    Sídlo:                                   Heranova 1212, 562 06 Ústí nad Orlicí

    E-mail:                                prihlasky@realitnishaker.cz

    Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 43152.

 (dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním produktů, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat produkt (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní e-mailovou adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ (pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí. Informace o zpracování cookies najdete v samostatném odkazu v „cookies liště“ na webu.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ (pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ (pokud objednáváte jako podnikatel), informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.
  • Pro oslovení relevantního publika využíváme remarketing na Facebooku. Pokud navštívíte náš web, zobrazují se Vám pak nějakou dobu reklamy na naše produkty nebo služby. V rámci remarketingu nejsou však používány žádné personalizované údaje umožňující zjistit přímo Vaši identitu. Navíc máte možnost si zobrazování reklam upravit přímo ve svém prohlížeči nebo nastavení reklam.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud ještě nejste naším klientem, ale zajímá Vás naše práce a informace k investování a nemovitostem pak když nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání užitečných tipů a informací a nabídky našich služeb/produktů.

Pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejníme Vaši referenci ke službě nebo produktu, pokud by obsahovala Vaše osobní údaje (sem spadá i Vaše fotografie nebo videoreference, na které jste poznatelní).

Pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejníme na našich webových stránkách a profilech na sociálních sítích nebo propagačních materiálech fotografii nebo videozáznam z konání přednášky, kde budete jednoznačně poznatelní. Dovolujeme si Vás ovšem požádat, abyste nám svůj případný nesouhlas sdělili ještě před zahájením pořizování fotografií nebo videozáznamu a v případě, že nechcete být vůbec na záznamu nebo fotografii vidět, zdrželi se v té době mimo záběr. Současně upozorňujeme, že i bez souhlasu můžeme použít fotografie a videozáznamy, spadá-li takové použití pod oprávněný zájem (informovat o průběhu a konání našich akcí) a přitom nedojde k ohrožení Vašich oprávněných zájmů. Typicky celkový záběr přednáškového sálu apod.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Jedná se o:

SmartSelling a.s. poskytující mailingovou aplikaci,

Seyfor, a.s. poskytující fakturační systém,

Nastejnelodi.cz, s.r.o. zajišťující účetnictví.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu prihlasky@realitnishaker.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 1. 9. 2022.

Nákupní košík
Přejít nahoru